close

Acces Clienti

Acces Clienti
Actiune de majorare a pensiei de intretinere Print E-mail

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

 

 

Subsemnata V. M., domiciliată în .........., str. .......nr. ..., bl. ..., ap. ..., sc. ...., et. ..... sector ....., în contradictoriu cu pârâtul V. N., domiciliat în satul ....., com. ..... jud. ...... şi  AUTORITATEA TUTELARĂ SECTOR .....formulez următoare:

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

solicitându-vă ca prin hotărâre judecătorească să dispuneţi:

 

·        majorarea pensiei lunare de întreţinere la care a fost obligat pârâtul V. N., în favoarea minorului V. V., născut la data de ......., prin sent. civ. nr. .......... a Judecătoriei sector ..........;

·        cu cheltuieli de judecată.

ÎN FAPT, căsătoria dintre mine şi pârât a fost desfăcută prin sent. civ. nr. ........ a Judecătoriei sector ........, minorul V. V. fiindu-mi încredinţat  spre creştere şi  educare.

Prin aceeaşi sentinţă civilă, pârâtul a fost obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere, în favoarea minorului, în cuantum de ....... lei, cu începere de la pronunţarea hotărârii şi până la majoratul minorului.

Întrucât veniturile realizate de pârât şi nevoile minorului au crescut, am formulat prezenta cerere.

Vă învederez că pârâtul are funcţia de ......., fiind salariat al S.C......... cu sediul în ........, str. .........nr.......

 

ÎN DREPT, prev. art. 403 Cod Civil

 

În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de proba cu acte şi orice alte dovezi a căror pertinenţă şi concludenţă ar rezulta din dezbateri.

Depun prezenta cerere în 3 exemplare, sent. civ. de divorţ nr. ..... a Judecătoriei sector ........, copie certificat naştere minor, adeverinţă venituri pârât.

 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI SECTOR…….

 

CONTACT ROMANIA


Str.Turturelelor, nr.11B, bl.A, et.1, ap.A14, sector 3, Bucuresti
Fax: 004 021 3222993
Tel: 004 021 3211297
Mob: 004 073 2009000

 

CONTACT CANADA


4501, 11811 Lake Fraser Drive SE
Calgary, AB, T2J 7J4
Mob: + 1 403 370 3335
Mob: + 1 403 519 5510
Tel: + 1 403 719 9285